DERNEK TÜZÜĞÜ

SAKARYA GÜZEL SANATLAR DERNEĞİ

BÖLÜM 1

Derneğin adı, adresi, merkezi, konusu ve amaçları

Madde 1 –

Derneğin adı ve adresi;
Sakarya Güzel Sanatlar Derneği. SAGÜSAD’dır.
Derneğin merkezi Sakarya’dadır. Şubesi yoktur.
Adres: Eski Hendek Cad. Orta Mah. No: 19/A ADAPAZARI / SAKARYA
Adres değişiklikleri yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir

Madde 2 –

Derneğin konusu ve amaçları:
Dernek din, dil, ırk sınıf ve mezhep ayrımları uygulamaz, siyasetle uğraşmaz.
Ulusal ve uluslar arası plastik, görsel ve işitsel sanatlarla ilgili eserleri araştırmak, bunları sergilemek ve korumak, halkın sanat beğeni ve kültürünü geliştirmek insanlar arası kültürel iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak, sanatçılara ve isteklilere çalışma olanakları sağlamak, amatör sanatçıları desteklemek, bu amaçla vakıflar oluşturmak. Ulusal ve uluslar arası düzeyde kurulacak olan plastik, görsel ve işitsel olan resim, fotoğraf, karikatür, heykel, grafik sinema, tiyatro ve müzikle ilgili federasyon ve konfederasyonlara kurucu olmak ve / veya katılmak, böylece ulusal ve uluslararası daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak yukarıda adı geçen sanat dallarına katkıda bulunmak.

Madde 3 –

İkinci maddede yazılı amaçların gerçekleşmesi için dernek ulusal ve uluslar arası
a-             Plastik, görsel ve işitsel sanatlarla ilgili yarışmalar sergiler düzenler eğitim çalışmaları yapar.
b-             Güzel sanatlar ile ilgili filmler fotoğraflar çeker, bunları çoğaltır ve dağıtır
c-             Halk sanatları ile ilgili eserleri toplar ve bunları tanıtır.
d-             Bütün galeri müze ve sanat dernekleri vakıflar federasyon ve konfederasyonlar ile işbirliği yapar.
e-             Geziler düzenleyerek turistik ve çevresel değerlerin tanıtımını sağlar.
f-              Dernek üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve eksikliklerini gidermek için kantin ve lokal kurar.
g-             Derneğe satın alma ve bağış sureti ile eser temin ederek müze oluşmasını sağlar.
h-             Sanat bilimlerinin ve uzmanlarının içinde yer alabilecekleri eğitim araştırma ve uygulama işleri ile yükümlü komisyonlar kurar, seminerler, sempozyumlar bilimsel toplantılar açık oturumlar paneller söyleşiler konferanslar eğitim kursları düzenler ve sadece konusunda kendi dışında düzenlenmiş etkinliklere katılır, sanatsal bülten afiş kitap, broşür, web sayfaları ve dergi yayınlar kendi alanında danışmanlık yapar.
i-               Galerilerde ve dernekte açılan sergilerin ve dernek arşivlerine kayıtlı eserlerin röprodüksiyonlarını hazırlar ve bunları bir protokol çerçevesinde satar.
j-               Güzel sanatların korunması için hukuki ve idari her türlü işbirliğini yapar.
k-              Dernek üyeleri arasında maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlar.
l-               Çeşitli yaş gruplarına yönelik sanat eğitimini yerleştirme ve kökleştirmek.
m-            Plan ve proje yaptırabilir gayrimenkul edinebilir, ihtiyacından fazlasını satabilir
BÖLÜM 2

Üyeler

Madde 4-

Fiil ehliyetine sahip her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir.
Üyelik Başvurusu

Madde 4-1-
Derneğe üye olmak isteyen Dernekler Kanunu’ndaki şartları taşıyan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler Yönetim Kuru­luna yazılı olarak başvurur. Başvuru Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir. Bu başvuru en geç otuz gün içinde sonuçlandırılarak ilgiliye yazılı olarak bildirilir

Madde 5 –

Derneğin üç çeşit üyesi vardır;
1-Kurucu üyeler
2-Asil üyeler
3-Fahri üyeler

üye eklenmesi hususu;
a)    üyelik başvuru formu doldurulur.
b)    Yönetim kurulu müracaatı değerlendirerek oy birliği ile sonuçlandırır ve 30 gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Madde 6-

Kurucu Üyelerin Kimlikleri, Meslek veya sanatları, ikametgah ve tabiiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Madde 7-

Dernek üyeleri yılda en az 60,00.-TL aidat ödemeye zorunludur

Madde 8-

Asil üye olarak derneğe girmek isteyen kişi 4. maddedeki niteliklere sahip olduğu ve yılda 60,00.-TL aidat ödemeyi taahhüt ile konut ve iş adreslerini belirten bir dilekçe vererek dernek başkanlığına başvuruda bulunur. Yönetim kurulu, dilekçenin talebini kabul veya reddi hakkındaki kararını bir aylık süre içinde kendisine tebliğ eder. Derneğe asil üyeler olabilmek için ödenecek girmelik aidatı bir defaya mahsus olmak üzere 50,00 -TL dir.

Madde 9-

A. Üyeler yazılı bir dilekçeyle başvurarak üyelikten çıkabilirler.
B. Dernek amaçlarına, tüzüğüne ve genel kurul kararlarına aykırı hareket edenler
C.Üst üste iki bütçe yılına ait üyelik aidatını dönemi içinde ödemeyenler
Ç. Dernekler Kanununda belirtilen şartları kaybeden üyeler
Yönetim Kurulu kararıyla dernekten çıkarılır ve dernekle ilişikleri kesilir. Bu konuda üyenin ilgili Yönetim Kurulu kararına karşı itiraz hakkı bir sonraki Genel Kurul’da değerlendirilir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek malvarlığında hak iddia edemez.
D. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. üye oyunu bizzat kendi kullanır.

Madde 10-

Dernek Yönetim kurulu, derneğe girişleri iftihar vesilesi olanlar ile derneğe büyük yardımlarda bulunan kimselere “fahri üyelik “ unvanı verebilir.
Bu üyelerden Sanatçı ise bir yapıt, Yazar ise Kitap kabul edilir. Sanatçının yapıtlarının her anlamdaki hakkı derneğindir. Derneğin mal varlığına aittir.
BÖLÜM 3

Madde 11-

DERNEĞİN ASIL ORGANLARI:
1-    Genel Kurul
2-    Yönetim Kurulu
3-    Denetleme Kurulu’dur

1-GENEL KURUL

Madde 12 –
A- Genel Kurul, dernek asil üyelerinin tamamından oluşur.2 yılda bir Şubat ayının ilk pazartesi günü yıllık toplantısını yapar.
B- Toplantı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak bir önceki genel kurulda karar alınması halinde veya üyelerin 2/3’ünün yazılı önerisiyle dernek adresinden farklı bir yerde de genel kurul toplanabilir.
C- Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü saati ve yeri, gündemi haberdar edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrı­da ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk ve ikinci toplantı tarihleri arası 7 günden kısa 60 günden uzun olamaz.
Toplantının geri bırakılmasını gerektiren makul veya mücbir bir sebebin bulunması halinde yönetim kurulu, erteleme sebeplerini ve tespit edilen toplantı tarihini ilk toplantının duyurulduğu biçimde duyurarak ikinci genel kurul toplantısını en geç 6. ayı içinde gerçekleştirir.
Ç- Genel Kurul, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelere açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar, bu toplantıda dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
D- Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.
E- Genel kurulun aksine bir kararı yoksa Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gizli oylamayla yapılır.
F- Gerekli görülen hallerde olağanüstü toplantı da yapılabilir. Yönetim Kurulu kendiliğinden veya Denetleme Kurulu veya derneğe kayıtlı üye sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içerisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
G- Aksi halde denetleme kurulu üyelerinden veya toplantı isteyen üyelerden birisinin isteği üzerine mahallin sulh hukuk mahkemesi tarafından dernek üyelerinden 3 kişilik bir kurul oluşturulur ve bu kurul genel kurulu toplar.

Madde 13 –

GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ
a)    Dernek organlarını seçer.
b)    Dernek idare ve teknik kadro, unvan ve adedini belirler.
c)    Yönetim ve denetim kurullarına sunar, kurullara önerilerde bulunur.
d)    Dernek tüzüğü üzerinde gerekli düzenlemeleri yapar, feshine karar verir.
e)    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul eder.
f)     Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verir.
g)    Üst kurul temsilcilerinin unvan ve adedini belirler.

BÖLÜM 4

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 14-.
- Tüzük değişikliği yapma yetkisi Genel Kurulundur. Genel Kurul tüzük değişikliğini gündemde yer almışsa veya hazır bulunanların isteğiyle gündeme alınmışsa görüşebilir. Tüzük değişikliğinde karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğudur.
Dernek tüzüğünde yapılan değişikler yerel gazete ile ilan edilir ve mahalli mülki amire yazı ile bildirilir

BÖLÜM 5

YÖNETİM KURULU

Madde 15-
Yönetim kurulu 7 asil, 7 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Bu üyelerin kimlikleri seçimlerini izleyen hafta içinde mahalli mülki amire yazı ile bildirilir. Yönetim kurulu asil üyeliğinden boşalan yere yedek üyelerden en çok oy alanı seçer

Madde 16 –
Yönetim kurulu kendi asil üyeleri arasında bir başkan bir başkan yardımcısı sekreter ve bir muhasip seçer yönetim kurulunu başkan idare eder kendisi yönetim kurulu toplantılarına katılmadığı hallerde başkan yardımcısı başkanlık görevini yerine getirir. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda derneğinde başkanıdır yönetim kurulu başka türlü karar vermedikçe en az dört üyenin katılımı ile toplanır çoğunluk ile karar verir. Yönetim kurulu ayda bir kere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17
Yönetim kurulu derneği temsil eder. Bu kurul, adı geçen sekreter ile  kendi üyelerinden bir veya bir kaçına verilebilir. Yönetim kurulu başkanı, dernek işlemlerini yönetip bütçenin ita amirliğini yapar. Süresi 2 yıldır.  Aynı kişi üst üste başkan olarak en fazla 2 dönem görev yapabilir.

Madde 18-
Yönetim kurulu, bu tüzükte ayrıca yazılı görevlerden başka aşağıdaki görevleri de yerine getirir.
a-     Genel Kurul toplantı gündemini hazırlamak.
b-     Derneğin yıllık faaliyet programını hazırlamak.
c-     Genel kurulca alınan kararları dernek üyelerine bildirmek.
d-     Dernek adına mal edinmek, kullanmak, kiralama ve giderler konularında karar vermek.
e-     Noterden onaylı üye defterlerini, yönetim kurulu karar defterlerini, gelir ve gider evrak kayıt defterlerini, bütçe ve kesin hesap defterlerini usulüne uygun olarak tutmak ve yıllık bilançosunu yapmak.
f-      Dernek gelirlerinin belirlenmesi için alındı belgesinin bastırılmasına karar vermek
g-     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
h-     Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak
i-      Dernek Tüzüğünün, mevzuatın veya Genel Kurulun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak
j-       Dernek personelini atamak veya görevlerinden uzaklaştırmak
k-    Tüzüğün 9.maddesi uyarınca üyelikten çıkarma kararları almak, bu kararlara yapılacak itirazları incelemek
l-      Derneğin üyesi olduğu federasyon tüzüğü ve çalışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri yürütmek
m-   Federasyon delegelerinin federasyon toplantılarında yapacakları harcamaları dernek gelirlerinden ödenmesi konusunda karar vermek
n-     Federasyon delegelerinin yasa, dernek ve federasyon tüzükleri ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranışları halinde görevden alınması ve yerine yedek delegelerin göreve getirilmesi

BÖLÜM 6

DENETLEME KURULU

Madde 19–
Denetleme kurulu, Genel kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil denetçi üyeden boşalan yere yedek üyelerden en çok oy alan geçer. Bu kurul kararlarını çoğunlukla alır.

Madde 20–
Denetleme kurulu derneğin hesap ve para ile ilgili bulunan işlemlerini yılda en az 1 kere inceler ve denetler. Denetleme sonuçlarını rapor halinde Genel Kurulda görüşülmek üzere yönetim kuruluna sunar. Bu raporda belirtilen eksik işler ve öneriler Genel kurulun bu konudaki karar ve önerileri beklenilmeden tamamlanır ve yerine getirilir.
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir..

Madde 21-
Genel kurulda yapılan seçimi izleyen 30 gün içerisinde 1 adet genel kurul sonuç bildirimi, 1 adet genel kurul divan tutanağı mülki amirliğe bildirilir.

BÖLÜM 7

MALİ HÜKÜMLER

Madde 22-
Derneğin Gelirleri ve giderleri
Derneğin gelirleri şunlardır:
A-   Üye ödentileri
B-    Üyelik ve giriş ödentisi olarak 50 TL. Aylık olarak da 5 TL. Üye aidatı, bu miktarları belirleme yetkisi genel kurula aittir.
C-    Dernekçe yapılan yayın, eğlence, gezi, konser ile açılacak yarışma, sergi, kurs ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler
D-    Yardım ve Bağış kabul etme hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışından alınacak bağış ve yardımlar
E-    Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler
F-    Yardım ve aidat toplayacak kişiler, yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu kişiler için yetki belgesi düzenlenir.
G-   Yönetim kurulunca mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni, nakdi yardım alınabilir. Bu işlemin banka aracılığıyla yapılması zorunludur.

Derneğin Giderler

Madde 22-1-
a-    Giderler dernek amacına uygun olmalı ve fatura, makbuz, fiş veya tutanak ile belgelenmelidir. Dernek gelirlerinin en az yüzde sekseni (%80) etkinlik ve dernek amaçları doğrultusunda harcanır.
b-    Üye aylık aidatının on katı tutarına kadarki giderler için başkan yetkilidir. Ancak bu giderlerin izleyen ilk toplantıda yönetim kurulunun bilgisine sunulması gereklidir. Bu miktarı aşan giderler, harca­malar yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.
c-    Dernek adına bir bankada hesap açılır. Yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına, bu hesaptan ayrı ayrı veya birlikte para çekme yetkisi verilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 22-2
a-    Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BÖLÜM 8

SON HÜKÜMLER

MADDE 23-
DefterlerDernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
A. Üye Kayıt Defteri
B. Karar defteri
C. Gelen Giden Evrak Defteri
Ç. İşletme Hesabı Defteri
D. Demirbaş Defteri
E. Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Dernek gelirleri koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır

Madde 24-
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sivil Toplumu Destekleme Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 25 –
Derneğin Feshi
Genel Kurulca tasfiye konusunda bir karar alınmamışsa veya genel kurul toplanmamışsa bütün para ve malvarlığı, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Dernek, yasada belirlenen koşullar çerçevesinde mahkeme kararıyla fesih olunması yanında, kuruluş amaç ve şartlarını kaybederek acze düşmesi ve üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması halinde kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu durum mahallin en büyük mülki amirinin kararı ile resmileşir.

 Madde 26-
Bu Tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuattaki hükümler ben­zer şekilde uygulanır.

Madde 27-
Genel kurul tarafından dernek organları seçilinceye kadar derneği temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda çıkartılmıştır.
İşbu tüzük 27 maddeden oluşmuştur.